Obchodní podmínky pro mobilní aplikaci Deniny

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami.

1           Definice

1.1       V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1         „Provozovatel“ je společnost CMPG s.r.o. IČO: 28749863 se sídlem: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Rooseveltova 1804/2         

1.1.2         „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem DENINY, mezi jejíž hlavní funkcionality patří:    Správa evidence osobních důležitých Událostí s automatizací výpočtu Výročí na bázi počtu ročních opakování nebo počtu dní a která je dostupná z internetové adresy deniny.cz

1.1.3         „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4         „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených těchto VOP.

1.1.5         „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6         „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.1.7         „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání přihlašovacích údajů.

1.1.8         „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace Uživateli vygenerovaného Aplikací.

 

2         Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1       Zobrazení tlačítka s názvem „Zaregistrovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2       Kliknutí Uživatele na tlačítko „Potvrzení aktivace uživatelského účtu v el. zprávě“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto je uzavřena Smlouva.

2.3       Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4       Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3         Užívání Aplikace

3.1       Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2       Uživatel se za udělení Licence zavazuje provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

3.3       V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení domény za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.4       Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

3.5       Uživatel má právo zřídit víc než jeden Uživatelský účet.

3.6       Uživatel nemá právo udělit třetí osobě jeden Uživatelský účet.

3.7       Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.8       Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.9       Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi z příslušné internetové adresy.   

3.10    Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4         Databáze

4.1       Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací

4.2       Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou částí databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4.3       Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5         Odpovědnost za škodu

5.1       Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

5.2       Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo těchto VOP.

6         Změna VOP

6.1       Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývá rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2       Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání v obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3       V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

7         Ochrana osobních údajů

7.1     Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje.        Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2    Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

8       Povinné informace pro spotřebitele

8.1    Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem.    Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky, nebo obchodní společnosti.

8.2   Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

8.2.1     adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla     Provozovatele: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Rooseveltova 1804/2

8.2.2      telefonický kontakt provozovatele je: +420604205206

8.2.3      adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je: info@cmpg.cz

8.2.4      odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše      a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci Google Play, App Store.

8.2.5      Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace Google Play, App Store.

8.2.7      k užívání Aplikace je třeba přístup k síti internet a internetový prohlížeč;

8.2.8      údaje o uzavření Smlouvy vč. Těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatele k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

8.2.9      Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

8.2.10    Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

8.2.11    Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

8.2.12    Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

8.2.13    Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

8.2.14    Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

8.2.15    Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek příslušnými právními předpisy.

9      Rozhodné právo

9.1     Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č.    89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2       Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10     Účinnost

10.1   Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dne 1. dubna 2020